Privacyverklaring

Datum: 7 mei 2022

Versie: 1.0

Contact information: alumni@gewis.nl

Hoe gaat Ada Alumni om met persoonsgegevens

1. Inleiding 

In deze privacyverklaring voorzien wij u van informatie met betrekking tot de verzameling van uw persoonsgegevens door Ada Alumni.

Wij hebben getracht om u van alle informatie te voorzien op een heldere en leesbare manier. Als u vragen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens na het lezen van deze privacyverklaring dan is het mogelijk om contact met ons op te nemen via de contactgegevens die onder aan de privacyverklaring staan.  

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 7 mei 2022. De laatste veranderingen aan deze privacyverklaring zijn gemaakt op 7 mei 2022.  

2. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?   

Het bestuur van Ada Alumni is voor de verwerkingen die in dit privacyverklaring aan de orde komen de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). Dit houdt in dat het bestuur van Ada Alumni verantwoordelijk is voor een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van uw persoonsgegevens. 

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?   

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Email;
 • Geboortedatum (optioneel);
 • Telefoonnummer (optioneel);
 • Studie en studieperiode.

4. Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt: 

 1. Contact opnemen met leden;
 2. Uitnodigingen voor evenementen;
 3. Gerichte communicatie voor verschillende doelgroepen over o.a. evenementen.

5. Wat is de grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van Ada Alumni is dat voor wat betreft de hierboven genoemde doeleinden

 • 4.1: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
 • 4.2: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
 • 4.3: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden

6. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?   

6.1 Toegang tot uw persoonsgegevens binnen Ada Alumni

Alle bestuurders hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.

6.2 Toegang tot uw persoonsgegevens door derde partijen

De volgende categorieën derde partijen hebben toegang tot of verkrijgen uw persoonsgegevens, waar dat relevant is voor de voorzieningen en diensten van deze partijen jegens Ada Alumni.

Wij delen de gegevens die wij verwerken niet met andere derde partijen, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?  

Ada Alumni bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Uw gegevens worden in ieder geval na 2 jaar na beëindiging van lidmaatschap verwijderd.

8. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?  

Ada Alumni heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van de persoonsgegevens tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging van de gegevens, onbedoelde schade, verlies, wijziging en ongeautoriseerde openbaring of toegang, en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet gelimiteerd tot niet noodzakelijke verzameling van gegevens) of verdere verwerking. Deze passende technische en organisatorische maatregelen houden in dat alleen bestuurder toegang hebben tot Google Workspace, waar de persoonsgegeven opgeslagen zijn.

9. Hoe kunt u uw privacyrechten uitoefenen? 

U hebt het recht op inzage van een overzicht van uw persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden, rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daar komt bij dat u in bepaalde gevallen ook het recht heeft op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op bezwaar tegen de verwerking en het recht op dataportabiliteit. 

Om uw recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar of dataportabiliteit in te roepen, neemt u dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Let wel, wij kunnen additionele informatie vragen ter verificatie van uw identiteit bij het inroepen van deze rechten. 

Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Let wel, het intrekken van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. U kunt contact met ons opnemen hierover via ada@gewis.nl.

10. Met wie kunt u contact opnemen?

Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u ons dat laten weten via ada@gewis.nl. Wij helpen u graag verder. 

Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, bijvoorbeeld als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg verwerken, of omdat uw verzoek tot inzage of rectificatie niet tijdig is beantwoord kunt u rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de klacht of het verzoek en neemt hierover een besluit.

Date: May 7, 2022

Version: 1.0

Contact information: alumni@gewis.nl

How does Ada Alumni process personal data

1. Introduction

In this Privacy Statement we provide you with information concerning the collection of your personal data by Ada Alumni.

We have tried to provide all information to you in clear and plain language. If you have any questions concerning our use of your personal data after reading this Privacy Statement, you may contact us via the address data at the foot of the Privacy Statement.

This Privacy Statement is valid since 5 April 2022. The latest adjustments to this Privacy Statement were made on 7 May 2022 .

2. Who is responsible for your personal data?

The Board of Ada Alumni is Controller as described in the General Data Protection Regulation (GDPR), for the processings that are mentioned in this Privacy Statement. This means that the board of Ada Alumni is responsible for a careful and proper processing of your personal data. 

3. What personal data do we process?

We process among other the following personal data:

 • Name;
 • E-mail;
 • Date of birth (optional);
 • Phone number (optional);
 • Study and study period.

4. For what purposes do we process your personal data?

The personal data are processed for the following purposes:

 1. Communication with members;
 2. Event invitations;
 3. Communication with a specific subgroup of members.

5. What is the basis for processing your personal data?

To be permitted to process your personal data, the processing must be based on one of the legal grounds of the GDPR. In the case of Ada Alumni that is for the above-mentioned purpose.

 • 4.1: The data subject has given consent to the processing of his personal data for one or more specific purposes
 • 4.2: The data subject has given consent to the processing of his personal data for one or more specific purposes
 • 4.3: The data subject has given consent to the processing of his personal data for one or more specific purposes

6. Who will have access to your personal data?

6.1 Access to your personal data within Ada Alumni

The board will have access to your personal data, but only as far as is required to fulfil their respective tasks

6.2 Access to your personal data by third parties

The following categories of third parties have access to or will obtain your personal data, where this is relevant for the facilities and services of these parties towards Ada Alumni.

We will not share the data we process with third parties, unless this is a legal obligation.

7. For how long will your personal data be kept?

Ada Alumni will keep your personal data in accordance with the GDPR. The data are not kept for longer than is necessary to reach the goals for which the data have been collected, and will be erased in any case after 2 years when you withdraw your consent.

8. How are your personal data protected?

Ada Alumni has implemented appropriate technical and organizational measures to protect the personal data against unintended or unlawful destruction of the data, unintended damage, loss, alteration or unauthorized disclosure or access, and against all other forms of unlawful processing (including, but not limited to, unnecessary collection of data) or further processing. These appropriate technical and organizational measures include only board members have access to personal data saved in Google Workspace.

9. How can you exercise your privacy rights?

You have the right of access to your personal data and, under certain conditions, rectification and/or erasure of your personal data. Furthermore, in certain cases you also have the right to restriction of processing of your personal data, the right to object to the processing and the right to data portability. 

To exercise your right to review, rectification, erasure, restriction, objection or data portability, please contact us via the address data at the foot of this Privacy Statement. Note however that we may ask for additional information to verify your identity when exercising these rights.

If you have given consent to process your personal data for a certain purpose, you may always withdraw this consent. Note however that withdrawal of your consent is not retroactive. You can contact us about this via ada@gewis.nl.

10. Whom can you contact?

If you have questions about how we process your personal data, please let us know via ada@gewis.nl. We will be happy to assist you.

If you believe that the processing of your personal data is not in line with the GDPR, for example if you believe we are not processing your personal data with due care, or if your request for access or rectification has not been answered in time, you may directly lodge a complaint with the Dutch Data Protection Authority. You may lodge a complaint to the Data Protection Authority. The Data Protection Authority will handle the complaint or the request and decide upon it.